100 dages garanti

1-3 dages levering

Altid fri fragt

Persondatapolitik

INFANTS PERSONDATAPOLITIK
1. GENERELT
1.1 Denne politik beskriver, hvordan Infant / Tuttelu ApS indsamler og behandler de
personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler om dig via Infants
hjemmeside, www.infant.dk
2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
2.1 Tuttelu ApS er dataansvarlig for de persondata, som vi indsamler.
2.2 Tuttelu ApS har fælles dataansvar med Facebook for personoplysninger, der
indsamles ved hjælp af Facebooks analyseværktøj “Facebook Indblik i side”, når du
besøger vores Facebookside. Læs mere under pkt. 3.4.
2.3 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller
ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 6, kan du
kontakte:
Infant / Tuttelu ApS
Vibeholms alle 16 – 1 sal,
2605 – Brøndby
Tlf. nr.: 28264456
E-mail: info@infant.nu
3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG
RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
3.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om din brug af
hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger,
din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den enhed du
bruger til at besøge hjemmesiden, Vi indsamler ligeledes oplysninger om, hvilke
varer og ydelser du klikker på og lægger i kurven. Oplysningerne indsamles bl.a.
ved brug af cookies, når du giver samtykke til det via vores cookiebanner.  
3.1.1 Formålet er
3.1.1.1 at udarbejde statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bru-ger og
færdes på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevel-sen og
hjemmesidens funktion,
3.1.1.2 at give dig forslag til produkter, som vi tror, at du kan være interesse-ret i,
på vores hjemmeside, og
3.1.1.3 at foretage markedsføring af vores produkter over for dig, herunder via
Facebook og Google, samt
3.1.1.4 at forbedre sikkerheden på vores side.
3.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1,
litra a.
3.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler
vi de op-lysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr.,
betalingsmåde, op-lysninger om købstidspunkt, hvilke produkter du køber og
eventuelt returnerer, leverings-ønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra
bestilling er foretaget.
3.2.1 Formålet er,
3.2.1.1 at vi kan oprette dig som kunde og levere de produkter, du har bestilt og i
øvrigt opfylde vores aftale med dig, og
3.2.1.2 at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere,
3.2.1.3 at forhindre svig, og
3.2.1.4 at vi kan overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
3.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1,
litra b (pkt. 3.2.1.1. – 2.), litra c (pkt. 3.2.1.4) og litra f (pkt. 3.2.1.3.).
3.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-
mailadresse, IP-adresse og evt. mobilnummer. Vi indsamler også oplysninger om,
hvornår du tilmeldte dig nyhedsbrevet, hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet, samt
oplysning om hvor, og hvornår du åbner nyhedsbrevet.
3.3.1 Formålet er
3.3.1.1 at kunne levere nyhedsbreve til dig,
3.3.1.2 at udarbejde statistik til brug for optimering af nyhedsbrevene, og til
markedsføring af vores ydelser, samt
3.3.1.3 at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet.
3.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1,
litra f.
3.4 Når du besøger vores Facebookside, skal du være opmærksom på, at vi bruger
Facebooks analyseværktøj “Facebook Indblik i side”, for at få statistikker over
besøgende og for at få indsigt i brugernes adfærd på vores Facebookside, herunder
antal likes, hvem der liker, an-tal sidevisninger og interaktioner med siden,
tilbagekaldelse af likes og rækkevidde af op-slag mv.
I den forbindelse indsamler vi og Facebook oplysninger som fælles dataansvarlige.
Når du besøger vores Facebook-side, vil du få adgang til information om denne
behandling. Du kan få flere oplysninger her
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Vi og Facebook har indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen
her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Ny https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
3.5 Når du tilmelder dig vores kundeklub, bliver du bedt om at oplyse [navn,
adresse, fødsels-dato, e-mailadresse, telefonnr., din fødselsdato, dine præferencer
og interesser m.m.] Ud-over navn og e-mailadresse vælger du selv, hvilke
oplysninger du vil give os. Derudover ind-samler vi oplysninger om din brug af
kundeklubbens fordele, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse
oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad
du har købt.
3.5.1 Formålet er
3.5.1.1 at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og til-byde
dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af kunde-klubben,
3.5.1.2 at kunne sende nyhedsbreve og tilbyde dig produkter, som vi tror, at du kan
være interesseret i.
3.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1,
litra b (pkt. 3.5.1.1.) og litra f (pkt. 3.5.1.2). Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at
gi-ve særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.
4. LEGITIME INTERESSER, DER FORFØLGES VED BEHANDLINGEN
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på
baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra f. Vi har fore-taget en afvejning af vores legitime interesser i at foretage
markedsføring, forbedre hjemme-siden, sikkerheden og forhindre svig og dine
interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller
frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. Ønsker du flere oplysninger om
den afvejning, vi har foretaget, kan du kontakte os på den adresse, der står under
pkt. 2.
5. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
5.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og
specifikke leveringsønsker videregives til valgte lager og PostNord eller en anden
transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af varer, som
ikke står på vores eget lager, kan de nævnte oplysninger videregives til den
producent eller importør af den pågældende vare, som i så fald vil forestå
leverancen.
5.2 Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis vi er
forpligtede til det ved lov, eller til politiet ved mistanke om lovovertrædelser eller
som led i efterforskning af konkrete lovovertrædelser. Oplysninger om et køb,
herunder hvem der har foretaget købet og hvor varen er leveret, kan videregives til
kortudsteder, hvis kortholder oplyser, at kortet er misbrugt i forbindelse med det
konkrete køb.
5.3 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler
oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt
andet hosting, teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af
nyhedsbreve samt målrettet markeds-føring, herunder retargeting, samt til din
bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er
databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig
for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end op-
fyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
5.4 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc.
er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er
sikret gennem databe-handlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU
Persondataforordningens art. 45.
5.4.1 kopi af Google LLC’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
5.4.2 kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
6. DINE RETTIGHEDER
6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger
skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af
dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt.
2.
6.2 Indsigtsretten
6.2.1 Du har ret til at få oplyst blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om
dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og
modtagere af oplys-ninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra
oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.
6.3 Retten til berigtigelse
6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
6.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores
kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.
6.4 Retten til sletning
6.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger
slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet
retsgrundlag for at fortsætte be-handlingen. I det omfang en fortsat behandling af
dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser,
eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke
forpligtede til at slette dine personoplysninger.
6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
6.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle
oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre
det gældende eller forsvare det.
6.6 Retten til dataportabilitet
6.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os,
udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til
at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.
6.7 Retten til indsigelse
6.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysnin-ger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering
der evt. foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har
endvidere til enhver tid ret til af grun-de, der vedrører din personlige situation, at
gøre indsigelse mod den behandling af dine per-sonoplysninger, som vi foretager
på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i pkt. 3 og 4.
6.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
6.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en
given behand-ling af personoplysninger.
6.9 Retten til at klage
6.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er
utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en
klageformular og kontaktoplys-ninger på www.datatilsynet.dk
7. SLETNING AF PERSONDATA
7.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jf. pkt. 3.1. slettes, når
cookien udlø-ber. Se under vores cookiedeklaration. (link)
7.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf.
pkt. 3.3., slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har
et andet grund-lag for behandling af oplysningerne. Vi kan dog gemme
dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at vi sidste gang har sendt dig
elektronisk markedsføring.
7.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på
Hjemmesiden jfr. pkt. 3.2 vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter udløbet af det
kalenderår, hvori du har fore-taget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere
tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt
for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis
opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regn-skabsmateriale
opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslo-vens
krav.
7.4 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under
dit medlem-skab af vores kundeklub jfr. pkt. 3.5, vil vi automatisk slette, såfremt du
ikke har logget på din brugerprofil i 3 år, eller såfremt du framelder dig dit
medlemskab til vores kundeklub.
8. SIKKERHED
8.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt
tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til
uvedkommendes kendskab eller misbruges.
8.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine
personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om
dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.
9.2 Hvis du har tilmeldt dig vores kundeklub, vil du blive orienteret om ændringerne
i politik-ken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.
10. VERSIONER
10.1 Dette er version 1 af Infants persondatapolitik dateret den 08.0672020

Infant har skiftet navn til Tuttelu

Besøg vores nye og forbedrede hjemmeside og prøv vores nye bleer!